Iskoláknak PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Nagy László   
2012. július 27. péntek, 09:23

Az iskolagyümölcs szállítására vonatkozó megállapodás-minta

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a

székhelye:

adószáma:

regisztrációs száma:

képviseli: (a továbbiakban mint szállító),

másrészről a

székhelye:

adószáma:

OM azonosító száma:

képviseli: (a továbbiakban mint átvevő)

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1. A megállapodás tárgya

A szállító vállalja, hogy a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) 103ga. cikkében meghatározott iskolagyümölcs-program keretében a 2. és 5. pontban meghatározott termékeket szállít az átvevő részére, az átvevő pedig vállalja, hogy a terméket átveszi és az 1–4. osztályos tanulói részére kiosztja.

2. A szállítandó termék

A szállítandó [termék] meg kell feleljen az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 10. §-a szerinti minőségi feltételeknek.

A szállítandó termék származási helye:

c Magyarország;

c EU.

Magas minőségű termékek tervezett aránya a szállítandó teljes mennyiség %-ában:

Integrált termelésből származó termék aránya: c c c %

Global gap tanúsítvánnyal rendelkező termék aránya: c c c %

Bio termék aránya: c c c %

3. A teljesítés helyszíne, helyszínei

A közoktatási intézmény székhelye:

c c c c ............................................................. (helység) (út/utca/tér) ............................. (házszám)

A tagintézmény neve:

c c c c ............................................................(helység) (út/utca/tér) ............................. (házszám)

4. A teljesítési időszak és a szállítások ütemezése

A jelen megállapodás alapján történő szállítások időszaka:

a) első teljesítési időszak,

b) második teljesítési időszak,

c) harmadik teljesítési időszak,

d) negyedik teljesítési időszak

A teljesítési időszak alatti szállítások száma: alkalom/hét.

5. A szállítás időtartama és a szállítandó termék tanulónkénti mennyisége

A 4. a) pont szerinti időszakban

A tanulók száma: .................. tanuló (B)

A szállítás időtartama: ............ hét (C)

A szállítandó termék megnevezése

A tanulónként kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét) (A)

A szállítandó termék teljes mennyisége (adag) (A x B x C)

Összesen:

A 4. b) pont szerinti időszakban

A tanulók száma: ............. tanuló (B)

A szállítás időtartama: ................ hét (C)

A szállítandó termék megnevezése

A tanulónként kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét) (A)

A szállítandó termék teljes mennyisége (adag) (A x B x C)

Összesen:

A 4. c) pont szerinti időszakban

A tanulók száma: .............. tanuló (B)

A szállítás időtartama: ............... hét (C)

A szállítandó termék megnevezése

A tanulónként kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét) (A)

A szállítandó termék teljes mennyisége (adag) (A x B x C)

Összesen:

A 4. d) pont szerinti időszakban

A tanulók száma: ................. tanuló (B)

A szállítás időtartama: ............... hét (C)

A szállítandó termék megnevezése

A tanulónként kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét) (A)

A szállítandó termék teljes mennyisége (adag) (A x B x C)

Összesen:

6. A termék kiosztásának időpontja:

c első tanóra előtt;

c tanórán;

c tanórák közti szünetben;

c tízórai szünetben;

c napköziben;

c egyéb: .....................................................

7. Számlázás

A leszállított termékről a szállító havonta vagy szállítási időszakonként egy, az átadott termék adagban kifejezett mennyiségét és az átvevő OM azonosítóját is tartalmazó határozott időre szóló elszámolásról szóló számlát vagy gyűjtőszámlát állít ki. A számlán kiszámlázott ellenértéket a szállító által igényelhető támogatás fedezi.

8. Számviteli elszámolás az átvevőnél, ha az költségvetési szerv

a) A szállító számlájának elszámolása, nyilvántartásba vétele

T 41231, 41331 Tőkeváltozások

K 4414 Belföldi egyéb szállító

b) A támogatás megjelenítése pénzforgalom nélküli tételként

ba) költségvetési kiadásként

T 5882 Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat teljesítése

K 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása

bb) költségvetési bevételként

T 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása

K 4642 Működési célú támogatás bevétel

Kapcsolódó tételek:

Kiadások és bevételek elszámolása funkcionális osztályozás szerint

bc) Szállítói kötelezettség állományának kivezetése.

T 4414 Belföldi egyéb szállító

K 4122, 4132 Tőkeváltozás.

9. Kísérő intézkedések

A jelen megállapodás 4. pontjában meghatározott szállítási időszakok alatt az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. mellékletében meghatározott kísérő intézkedések megvalósításáért felelős szerződő fél:

c szállító;

c átvevő;

c közösen.

A kísérő intézkedések, amelyeket az időszak alatt megvalósít:

c Az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása.

c Zöldség-gyümölcs termelői csoportokhoz, termelői szervezetekhez, termelőkhöz szervezett tanulmányutak.

c Oktatási segédanyag készítése, készíttetése és annak alkalmazása az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése érdekében.

c A gyümölcs- és zöldségágazatot vagy az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek oktatása.

c A tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitűzők, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer stb.).

c Kóstoltatás: legalább egy alkalommal 4 gyümölcs- és 4 zöldségféle biztosítása tanulónként és gyümölcs- és zöldségféleségenként az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. melléklet 6. pontja szerinti mennyiségben.

A kísérő intézkedések tervezett költsége: ................................................. Ft

A kísérő intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése, elérhetősége:

c helyi;

c régiós;

c országos.

A kísérő intézkedéssel érintett tanulók száma: ............. fő

10. A szerződő felek kötelezettségei

Az átvevő köteles:

1. az 1–4. osztályos tanulói számáról és a kiosztott termék mennyiségéről nyilvántartást vezetni;

2. a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani;

3. az MVH által végzett, a megállapodás végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzéseknek – ideértve a nyilvántartások részletes vizsgálatára és a fizikai ellenőrzésre – magát alávetni;

4. a 4. pontban rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termék minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítani;

5. selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a közoktatási intézményben történő tárolás alatt romlottak meg;

6. a termék átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi kifogásról az MVH-t értesíteni;

7. az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a főbejáratánál elhelyezni.

A szállító köteles a megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére kifizetett támogatás összegéről az átvevőt tájékoztatni.

A szállító kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő plakátot a szállítások kezdetét követő tizenöt napon belül a megállapodásban meghatározott teljesítési helyszínek számával egyező számban átadja.

11. Záró rendelkezések

A jelen megállapodást a Felek az alul megjelölt napon írták alá azzal a kikötéssel, hogy a megállapodás az azt jóváhagyó határozat közlését követő napon lép hatályba, és a határozatban jóváhagyott termékre és a tanévenként külön határozatban jóváhagyott termékmennyiségre vonatkozik. valamint a megállapodás teljesítése során az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4., 5., 6., 10., és 11. §-ában foglaltak szerint járnak el.

Jelen megállapodás ............. eredeti példányban készült, amelyből .................. példány a szállítót, ................ példány az átvevőt, továbbá egy eredeti példány az MVH-t illeti meg.

......................................................, 201..... c c c c

............................................. .............................................
szállító átvevő

LAST_UPDATED2
 
Minden jog fenntartva. © 2009 DPMG - Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zrt. • Vissza a kezdőoldalra | Elérhetőségünk