Jogszabály Nyomtatás
Írta: Nagy László   
2012. július 27. péntek, 09:33

50/2012. (V. 25.) VM rendelet

az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. adag: egy tanuló részére egy foglalkozási napon kiosztandó termék mennyisége;

2. gyümölcslé: a gyümölcslevekről és egyes hasonló, emberi fogyasztásra szánt termékekről szóló, 2001. december 20-i 2001/112/EK tanácsi irányelv I. melléklet I. Fejezet 1. pont a) alpontjában meghatározott, megfelelően csomagolt és jelölt, hozzáadott cukrot és édesítőszert nem tartalmazó termék;

3. iskolagyümölcs-program: a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 103ga. cikkében meghatározott, Magyarországon a 8413525 szakfeladat-számmal jelölt program;

4. közoktatási intézmény: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási törvény) 20. § (1) bekezdés b) és f) pontjában meghatározott és a közoktatási törvény 37. §-a szerint nyilvántartásba vett intézmény;

5. tagintézmény: a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdés 36. pontja szerinti intézményegység;

6. tanítási év: a közoktatási törvény 52. § (1) bekezdésében meghatározott időtartam;

7. társulás: a tanácsi rendelet 125c. cikke alapján létrejött termelői szervezetek társulása;

8. termelő: a tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki vagy amely az 1. mellékletben – összhangban a tanácsi rendelet I. melléklet IX. részével – szereplő terméket állít elő;

9. termelői szervezet: a tanácsi rendelet 122. cikk a) pont (iii) alpontjában meghatározott, valamint a 122. cikk b) és c) pontjában foglaltak szerint létrejött, és a tanácsi rendelet 125b. cikkében meghatározott feltételekkel elismert szervezet, figyelemmel a 203a. cikk (2) bekezdésében foglaltakra;

10. zöldség-gyümölcs termelői csoport: a tanácsi rendelet 125e. cikkében meghatározott szervezet, figyelemmel a 203a. cikk (4) bekezdésében foglaltakra.

2. A támogatás jellege, kedvezményezettjei és jogosultjai

2. § (1) Az iskolagyümölcs-program keretében támogatás vehető igénybe a közoktatási törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése szerinti általános iskola 1–4. évfolyamán tanuló gyermekeknek (a továbbiakban: tanulók) a tanítási évben az 1. mellékletben felsorolt termékekkel az ott meghatározott adagban történő ellátása után. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

(2) A támogatás kedvezményezettjei a tanulók.

(3) Az iskolagyümölcs-program keretében az e rendelet szerint nyújtott támogatás jogosultjai a közoktatási intézmények.

3. Az iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyás

3. § (1) Az iskolagyümölcs-programban az a zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet, társulás és termelő (a továbbiakban: kérelmező) vehet részt, aki vagy amely rendelkezik a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyásával (a továbbiakban: előzetes jóváhagyás).

(2) Az előzetes jóváhagyás feltétele, hogy a kérelmező

a) az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának napján zöldség-gyümölcs termelői csoportként, termelői szervezetként vagy társulásként való elismeréssel rendelkezzen, vagy

b) e rendelet hatálybalépését megelőző két évben benyújtott egységes területalapú támogatás iránti kérelme alapján legalább egy, az 1. mellékletben szereplő gyümölcs vagy szántóföldi zöldség termesztésére támogatást kapott.

(3) Az előzetes jóváhagyás további feltétele, hogy a kérelmező az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásakor nyilatkozzon arról, hogy vállalja az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. április 7-i 288/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 7. cikkében előírt kötelezettségek teljesítését.

(4) A kérelmező iskolagyümölcs-programban történő részvételének a 2009/2010. tanévi vagy azt követő iskolagyümölcs-programok valamelyike szerinti előzetes jóváhagyása – külön kérelem benyújtása nélkül – az (1) bekezdés szerinti előzetes jóváhagyásnak tekintendő feltéve, hogy a kérelmező az (5) bekezdésben meghatározott kérelembenyújtási határidő első napján megfelel a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

(5) A kérelmező a 2. melléklet szerinti adattartalmú előzetes jóváhagyás iránti kérelmét az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján – legkésőbb e rendelet hatálybalépését követő napon – közzétett nyomtatványon minden év május 31. napjáig nyújthatja be az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához a kérelemnyomtatványon meghatározott címen. Az előzetes jóváhagyási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

(6) Az MVH a jóváhagyási kérelmekről azok hiánytalan beérkezésétől számított nyolc napon belül dönt.

(7) Az MVH azoknak a kérelmezőknek a listáját, amelyeknek az iskolagyümölcs-programban történő részvételét előzetesen jóváhagyta, közzéteszi a honlapján.

4. A támogatott termék szállítására vonatkozó megállapodás

4. § (1) Az iskolagyümölcs-programban történő részvételre előzetesen jóváhagyott kérelmező e rendelet hatálybalépésének időpontjától kezdődően egy vagy több közoktatási intézménnyel köthet közoktatási intézményenként egy okiratba foglalt, egy tanévre szóló megállapodást a támogatott termékeknek a 2. § (1) bekezdés szerinti tanulók számára történő kiszállítására.

(2) Egy közoktatási intézmény a 2. § (1) bekezdésben meghatározott tanítási év vonatkozásában csak egy kérelmezővel köthet megállapodást. Tagintézmény megállapodás megkötésére nem jogosult.

(3) A megállapodásban a 2. § (1) bekezdése szerint jogosult tanulók számát a közoktatási intézménybe a megállapodás megkötését követő tanév első évfolyamára beíratott tanulóknak és a közoktatási intézményben a megállapodás megkötésekor tartó tanévben az 1–3. évfolyamra járó tanulóknak a megállapodás megkötésekor fennálló száma (a továbbiakban együtt: a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám) alapulvételével kell meghatározni.

(4) A kérelmező csak olyan közoktatási intézménnyel köthet megállapodást, amely esetében a teljesítés helyszíne, vagy helyszínei a kérelmező vagy annak tagjai zöldség- vagy gyümölcstermő területeivel azonos, vagy azzal közvetlen határos megyében vagy Budapesten található. A 3.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti kérelmezők esetében a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 12. § (1) vagy (5) bekezdése szerinti – a 7. § (1) bekezdés szerinti kérelem benyújtására nyitva álló időszak kezdőnapjáig – az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumhoz beérkezett adatszolgáltatásban szereplő adatok vehetők figyelembe. A 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kérelmezők esetében a megállapodás megkötésének évében benyújtott egységes területalapú támogatás iránti kérelemben szereplő zöldség- vagy gyümölcstermő területek vehetők figyelembe.

5. § (1) Ha az MVH a megállapodást a 13. § (1) bekezdés szerinti arányos visszaosztást követően hagyja jóvá, a kérelmező jogosult a visszaosztással csökkentett mennyiség alapján az egyes teljesítési időszakokon belüli szállítási időszak arányos csökkentésére.

(2) A közoktatási intézmény, illetve a tagintézmény köteles alávetni magát az MVH által hivatalból indított, az e rendeletben, valamint a bizottsági rendelet 13. cikkében szabályozott ellenőrzésnek, ideértve a nyilvántartások részletes vizsgálatára és a fizikai ellenőrzésre.

6. § (1) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező és a közoktatási intézmény, mint szerződő felek között létrejött, a 4. § (1) bekezdése szerinti megállapodás legalább az alábbiakat tartalmazza:

1. a kérelmező neve, székhelye, adószáma, regisztrációs száma;

2. a közoktatási intézmény neve, székhelye, adószáma, OM azonosító száma;

3. a teljesítés helyszíne vagy helyszínei;

4. a szállítások ütemezése, amely legalább heti gyakoriságú lehet;

5. a szállítandó termékek megnevezése, és a termékeknek a tanulónként hetente kiosztásra kerülő, adagban meghatározott mennyisége;

6. a 2. § (1) bekezdés szerint jogosult tanulók száma, amely az összes teljesítési helyszínre vonatkozó összesített adatokat tartalmazza;

7. a szállítandó termék adagban meghatározott tanulónkénti mennyisége időszakonkénti bontásban, amelyről a kérelmező teljesítési időszakonként vagy havonként, a teljesítési időszakra vagy hónapra szóló elszámoláshoz az átadott termék adagját is tartalmazó számlát, vagy gyűjtőszámlát állít ki, amely az összes teljesítési helyszínre vonatkozó összesített adatokat tartalmazza;

8. a termékek eredete (Magyarország, Európai Unió);

9. a magas minőségű termékek mennyisége (pl. integrált termesztésből származó termék, ökológiai termesztésből származó termék mennyisége);

10. a támogatott termék kiosztásának ideje;

11. a 3. mellékletben meghatározott kísérő intézkedések közül a harmadik, valamint azon felül tanévenként legalább még egy alkalmazott kísérő intézkedés és annak tervezett költsége, földrajzi kiterjedése, valamint az intézkedéssel érintett közoktatási intézmények száma, és annak rögzítése, hogy a közoktatási intézmény, a kérelmező vagy mindkettő közösen felelős-e a kísérő intézkedés megvalósításáért;

12. a felek kötelezettségvállalása, hogy a megállapodás teljesítése során az 5., 6., 10. és 11. §-ban foglaltak szerint járnak el;

13. a kérelmező kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a 16. § (1) bekezdésben meghatározott támogatási feltételeket teljesíti;

14. a közoktatási intézmény kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a 16. § (2) bekezdésben foglaltakat teljesíti;

15. a közoktatási intézmény kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a megállapodásban rögzített szállítási gyakoriság mellett a kiszállított termék minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítja;

16. a közoktatási intézmény kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerzi, és a termékek kiosztása során azokat figyelembe veszi;

17. kikötést arra vonatkozóan, hogy a megállapodás az azt jóváhagyó határozat közlését követő napon lép hatályba és az MVH által az adott szállítási időszakra jóváhagyott termékre és termékmennyiségre vonatkozik;

18. a kérelmező és a közoktatási intézmény képviseletére, valamint költségvetési kihatású jogkövetkezmények tekintetében felelősségvállalásra jogosult személyek aláírása.

(2) A 3. melléklet 3. pontja szerinti kísérő intézkedés kizárólag a közoktatási intézmény felelősségével, a 3. melléklet 6. pontja szerinti kísérő intézkedés pedig kizárólag a kérelmező és a közoktatási intézmény közös felelősségével alkalmazható.

(3) A megállapodás kötelező tartalmi elemeit magában foglaló és az (1) bekezdésnek megfelelő nyomtatványt az MVH a hivatalos honlapján teszi közzé. A nyomtatvány mintáját a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A termékkel való ellátás első időszaka szeptember második hétfőjétől október második hétfőjét megelőző vasárnapig (a továbbiakban: első teljesítési időszak), a termékkel való ellátás második időszaka október második hétfőjétől december harmadik vasárnapjáig (a továbbiakban: második teljesítési időszak), a termékkel való ellátás harmadik időszaka február harmadik hétfőjétől május első hétfőjét megelőző vasárnapig (a továbbiakban: harmadik teljesítési időszak), a termékkel való ellátás negyedik időszaka május első hétfőjétől május utolsó napját követő vasárnapig (a továbbiakban: negyedik teljesítési időszak) tart.

(5) Tanévenként legalább három teljesítési időszakban kell szállítani. Teljesítési időszakon belül egész heteket kell szállítani úgy, hogy az első és a negyedik teljesítési időszakban legalább három, a második és a harmadik teljesítési időszakban legalább nyolc hétig kell szállítani.

5. A megállapodás jóváhagyása

7. § (1) A kérelmezőnek az 5. melléklet szerinti adattartalmú, a 4–6. § szerinti megállapodások jóváhagyása iránti kérelmét az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján – legkésőbb e rendelet hatálybalépését követő tíz napon belül – közzétett nyomtatványon minden év június 1. és július 7. között postai úton kell benyújtania az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához, továbbá a kérelemnek a megállapodás adatait tartalmazó betétlapját elektronikus úton is meg kell küldenie az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre.

(2) A megállapodások jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelni kell a 4–6. § szerint megkötött megállapodások egy eredeti példányát.

(3) A kérelmező a 4–6. § szerinti megállapodások jóváhagyására tanévenként egy kérelmet nyújthat be.

(4) Ha a megállapodás jóváhagyása iránti kérelem vagy a megállapodás hiányos, vagy a megállapodás nem felel meg az e rendeletben előírtaknak, az MVH hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt. Amennyiben a kérelem nem tartalmazza a betétlapon feltüntetett valamennyi megállapodást, a hiányzó megállapodás vagy megállapodások hiánypótlás keretében utólag már nem nyújthatók be.

(5) Az MVH a megállapodás jóváhagyására irányuló kérelemről hozott döntését minden év augusztus 31-éig közli a kérelmezővel. Az MVH a megállapodások jóváhagyásakor a szállítható termékeket és termékmennyiségeket a 6. § (4) bekezdése szerinti teljesítési időszakonként külön-külön határozza meg. A kérelmező köteles a megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére jóváhagyott termékmennyiségekről a közoktatási intézményt tájékoztatni.

(6) Az MVH a jóváhagyott megállapodások alapján a közoktatási intézményekbe szállítható termékek és termékmennyiségek listáját közzéteszi a honlapján.

(7) A kérelmező jogosult az általa megkötött megállapodások alapján termékenként szállítható mennyiségeket a vele megállapodást kötő közoktatási intézmények között legfeljebb az intézményenként és termékenként jóváhagyott mennyiség 10%-áig átcsoportosítani annak érdekében, hogy a megállapodás megkötése és a teljesítési időszak kezdete között bekövetkező létszámváltozásokat kiegyenlítse.

6. A támogatás igénylői

8. § A támogatási összeget az a kérelmező igényelheti,

a) amelynek az iskolagyümölcs-programban történő részvételét az MVH előzetesen jóváhagyta, és

b) amely rendelkezik legalább egy közoktatási intézménnyel kötött és az MVH által jóváhagyott, 4–6. § szerinti megállapodással.

7. A támogatott termék

9. § (1) Az iskolagyümölcs-program keretében – az MVH által jóváhagyott mennyiség erejéig és a megállapodásban meghatározott ütemezéssel – szállítható termék fogyasztásra közvetlenül alkalmas és a 10. § (1) bekezdése szerinti minőségi és élelmiszer-biztonsági feltételeknek megfelelő, az Európai Unióban megtermelt, az 1. mellékletben meghatározott termék lehet.

(2) A támogatott termék elszámolási egysége: adag.

10. § (1) Az e rendelet alapján támogatott terméknek meg kell felelnie az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletében előírt általános forgalmazási előírásoknak vagy amennyiben létezik, a termékspecifikus forgalmazási előírásokban meghatározott I. osztályra vonatkozó követelményeknek, és legalább a 6. mellékletben meghatározott méretűnek kell lennie.

(2) A sárgarépa és a karalábé szállítása csak abban az esetben foglalható bele a megállapodásba, ha az fogyasztásra előkészített és az 1. mellékletben előírt adagonként csomagolt áruként kerül szállításra.

8. A támogatott termék kiosztása

11. § (1) A tanulónként kiosztásra kerülő termék mennyisége hetente legfeljebb négy adag. Hetente legalább kétféle terméket kell kiosztani. Az egész alma és a szeletelt alma egyféle terméknek tekintendő. A kiosztott termékféléknek szállítási időszakon belül hetenként azonosnak kell lennie.

(2) Ha a termék kiosztásának időpontjában a teljesítés helyszínén jelenlévő tanulók száma a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám csökkenése vagy tanuló távolléte folytán marad el a megállapodásban foglaltakhoz képest, a ki nem osztható mennyiség a 4. § (3) bekezdésére figyelemmel a tanulók között a napi adag, vagy a heti gyakoriság növelésével a hét egy további fennmaradó napján vagy a teljesítési időszakon belül a termékkel való ellátás időtartamának növelésével osztható ki.

(3) A közoktatási intézmény köteles a 2. § (1) bekezdés szerinti tanulók számáról az osztálynapló létszámadatainak heti összesítésével és a kiosztott termék mennyiségéről az átvett és leselejtezett termékmennyiségek adatainak összesítésével a 7. melléklet szerinti adatlap kitöltésével hetente nyilvántartást vezetni. Amennyiben a (2) bekezdésnek megfelelően a napi adag növelésére kerül sor, úgy fel kell tüntetni, hogy az a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulók mely csoportja esetében történt meg.

(4) A közoktatási intézmény köteles selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a közoktatási intézményben történő tárolás alatt romlottak meg. A selejtezési jegyzőkönyvnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a közoktatási intézmény neve, címe, OM azonosítója,

b) a jegyzőkönyv készítőjének neve,

c) a selejt termék neve, mennyisége adag vagy darab mértékegységben,

d) a selejtezés oka, és

e) keltezés, jegyzőkönyv készítőjének és az oktatási intézmény vezetőjének aláírása.

(5) Ha a termék átvételekor a közoktatási intézményben az átvételért felelős személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy a termék minősége nem felel meg a 9–10. §-ban előírtaknak, köteles a minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni és azt a szállító képviselőjével aláíratni, valamint a jegyzőkönyv másolatát a szállító részére átadni. A szállító köteles együttműködni a közoktatási intézménnyel a minőségi kifogás jegyzőkönyvezése során. A minőségi kifogásról a közoktatási intézmény köteles az MVH-t értesíteni, és az értesítéshez a jegyzőkönyv másolatát mellékelni.

(6) A közoktatási intézmény köteles a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani.

9. A támogatás forrása

12. § Az iskolagyümölcs-program támogatására a bizottsági rendelet 4. cikk (4) bekezdés harmadik albekezdése alapján meghozott bizottsági határozat szerinti támogatás összegéig az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, és ehhez kapcsolódóan Magyarország központi költségvetésében meghatározott forrásból származó támogatási keret áll rendelkezésre.

10. Visszaosztási eljárás

13. § (1) Amennyiben a 4–6. § szerinti megállapodások összesítésekor megállapítást nyer, hogy a kérelmezők által az adott tanév vonatkozásában igénybe venni kívánt támogatás összege meghaladja a 12. §-ban meghatározott támogatási keretet, az MVH meghatározza a 12. § szerint rendelkezésre álló pénzügyi keret és a 4–6. § szerint jóváhagyható megállapodásokban foglalt mennyiségre jutó összes támogatási összeg arányát. Az MVH a megállapodás alapján az adott tanév vonatkozásában a termékenként szállítható adagok számát teljesítési időszakonként ennek az aránynak megfelelően csökkenti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti visszaosztás a 11. § (1)–(2) bekezdése szerinti kiosztási gyakoriságot és a jogosult tanulók 4. § (3) bekezdése szerinti számát nem érinti.

11. A kifizetési kérelem

14. § (1) A támogatási összeg kifizetése iránti – a 8. melléklet szerinti adattartalmú – kérelmet (a továbbiakban: kifizetési kérelem) az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon az adott szállítási időszakban kiszállított termékre vonatkozóan időszakonként egy alkalommal, az adott időszak végét követő harmadik hónap utolsó napjáig az MVH-hoz postai úton kell benyújtani.

(2) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a megvalósított kísérő intézkedés dokumentációját, amelyben a résztvevő tanulók száma, a felhasznált források eredete és nagysága, a megvalósítás időpontja, valamint a megvalósított intézkedés leírása kerül feltüntetésre,

b) a teljesítési időszakban kiszállított összes támogatott termékről kiállított, hónapra vagy teljesítési időszakra szóló elszámolást tartalmazó számlák vagy gyűjtőszámlák másolatait, amelyeken a kiszállított adagok mennyisége darabszámban van feltüntetve, és

c) a gyűjtőszámlák összesítőjét, amelyet elektronikus úton is meg kell küldeni az MVH honlapján megadott elektronikus levélcímre.

(3) A kérelmező legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásakor köteles értesíteni az MVH-t a jóváhagyott megállapodásait érintő OM azonosító-változásokról.

(4) A kifizetési kérelem (1) bekezdésben meghatározott határidőn túli benyújtása esetén a bizottsági rendelet 11. cikk (3) bekezdése szerinti jogkövetkezmények kerülnek alkalmazásra.

(5) Az MVH a hiányosan benyújtott kifizetési kérelmek tekintetében tizenöt napos határidő tűzésével, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

(6) Az MVH a támogatás kifizetéséről a kifizetési kérelem hiánytalan beérkezésének napját követő három hónapon belül gondoskodik.

12. Az igényelhető támogatás mértéke

15. § (1) A támogatás mértéke a megállapodásnak megfelelően leszállított és kiosztott, a 9–10. §-ban előírtaknak megfelelő termék 1. mellékletben meghatározott egy adagjára vetített és meghatározott bruttó összeg, amely tartalmazza a tanácsi rendelet 103ga. cikk (1) bekezdés a)–b) pontjában foglalt költségeket, és amelynek összegére a kérelmező a számlát kiállította. Az egy héten kiosztandó termékeket úgy kell megválasztani, hogy a támogatás egy hétre és egy főre számított mértéke legfeljebb kétszáz forint bruttó összeg lehet. Amennyiben a kiválasztott termékek egy hétre és egy főre számított mennyiségére jutó támogatás összege meghaladja a bruttó kétszáz forintot, úgy az MVH a megállapodás adott időszakára jutó termékenkénti támogatás 1. mellékletben meghatározott mértékét arányosan csökkenti.

(2) Az MVH a támogatást a bizottsági rendelet II. melléklete szerinti társfinanszírozás arányának figyelembevételével az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, és ehhez kapcsolódóan Magyarország költségvetésében meghatározott forrásból folyósítja.

13. Az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő kommunikáció

16. § (1) A támogatás feltétele, hogy a kérelmező azon közoktatási intézmények részére, amelyekkel az MVH által jóváhagyott megállapodást kötött, a bizottsági rendelet 14. cikkében foglalt előírásoknak és a bizottsági rendelet III. mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelő plakátot a szállítások kezdetét követő tizenöt napon belül a megállapodásban meghatározott teljesítési helyszínek számával egyező számban átadja.

(2) A támogatás feltétele, hogy a közoktatási intézmény a kérelmezőtől az (1) bekezdés alapján átvett plakátokat a program teljes időtartama alatt a székhelye és az iskolagyümölcs-programban részt vevő tagintézményei főbejáratánál elhelyezze.

(3) A bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pont (iii) alpontjában meghatározott kommunikációs feladatok ellátására a bizottsági rendelet 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott összeg a 12. § szerinti forrásból levonásra kerül a 13. § szerinti visszaosztási eljárást megelőzően.

14. Ellenőrzés, jogkövetkezmények

17. § (1) Az MVH a július 7. után benyújtott – a 4–6. §-ban foglaltaknak megfelelő – megállapodás jóváhagyása iránti kérelmet is jóváhagyja, de ebben az esetben a megállapodások alapján igényelhető támogatás mértékét a késedelmes benyújtás minden egyes napja után 10%-kal csökkenti.

(2) Ha egy közoktatási intézmény a 2. § (1) bekezdésben meghatározott időszak vonatkozásában több megállapodást is kötött, akkor az MVH a közoktatási intézmény által – a 4. § (1) bekezdésben foglaltak sérelme nélkül – legkésőbbi időpontban megkötött megállapodást veszi figyelembe. Ugyanazon a napon megkötött megállapodások esetén a 7. § (1) bekezdés szerinti, az MVH-nál korábban érkeztetett jóváhagyási kérelemben szereplő megállapodást kell figyelembe venni.

(3) Az MVH a 7. § (4) bekezdése, valamint a 14. § (5) bekezdése szerinti határidőn túl teljesített hiánypótlást döntése meghozatalakor nem veszi figyelembe.

18. § (1) A bizottsági rendelet 13. cikkében foglalt szabályoknak megfelelően a kérelmező és a közoktatási intézmény által kötött, a 4–6. § szerinti megállapodás teljesülésének adminisztratív és helyszíni ellenőrzését az MVH végzi úgy, hogy tanévenként legalább a bizottsági rendelet 13. cikkében meghatározott számú kérelmezőt ellenőriz. Ezen felül az MVH ellenőriz minden olyan kérelmezőt, amelynél az előző tanévre vonatkozóan meg nem felelést állapított meg, valamint a 11. § (5) bekezdés szerinti értesítés alapján helyszíni ellenőrzést folytat le. Az MVH a helyszíni ellenőrzés során a támogatási kérelemhez mellékelt gyűjtőszámlák mellett az átvételi jegyeket, szállítójegyeket, fuvarleveleket, nyilvántartásokat és az egyéb, e rendeletben és a bizottsági rendeletben meghatározott feltételek teljesülését is ellenőrizheti.

(2) Az MVH a helyszíni ellenőrzést megelőzően felszólíthatja a kérelmezőt a kísérő intézkedések időpontjának bejelentésére. A kísérő intézkedés végrehajtásával kapcsolatosan keletkezett számlákat a kérelmező köteles megőrizni és azokat az MVH részére az ellenőrzés során bemutatni.

(3) Ha az MVH az ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a kérelmező a tanácsi rendeletben, a bizottsági rendeletben, az e rendeletben, illetve a megállapodásban a 6. § (1) bekezdés 3–7. pontjának megfelelően előírt feltételeket nem teljesítette, akkor az MVH

a) a támogatási összeg kifizetése iránti kérelmet elutasítja a nem teljesítéssel érintett mennyiség tekintetében, vagy

b) elrendeli a már kifizetett támogatás visszafizetését a nem teljesítéssel érintett mennyiség tekintetében.

(4) Amennyiben a kérelmező által a 6. § (4) bekezdésben meghatározott bármely időszakban kiszállított termékek mennyisége az MVH által az adott időszakra és megállapodásra jóváhagyott mennyiség kevesebb, mint 80 %-a, úgy a leszállított mennyiségre eső támogatási összeget az MVH a le nem szállított mennyiségre eső támogatás mértékével csökkenti.

(5) Amennyiben a kérelmező által a 6. § (4) bekezdésben meghatározott bármely időszakban kiszállított termékek mennyisége egy adott megállapodás alapján szállítható teljes mennyiség kevesebb, mint 60%-a, az adott időszakban a kérelmező részére a megállapodására vonatkozóan jóváhagyott teljes mennyiség értékének 5%-a jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minősül.

(6) Ha az MVH helyszíni ellenőrzése során megállapítja, hogy a kiszállított termék nem felel meg a 10. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, akkor a bizottsági rendelet 13. cikk (10) bekezdésének megfelelően a (3) bekezdésben megállapított szankción felül a nem megfelelő termék mennyiségére eső támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(7) Ha a tanév során másodszor is megállapítást nyer, hogy a kérelmező által kiszállított termék nem felel meg a 10. § (1) bekezdésben foglalt feltételeknek, akkor a (6) bekezdésben megállapított szankciók alkalmazása mellett a kérelmező részére az összes megállapodásra vonatkozóan jóváhagyott teljes mennyiség értékének 3%-a jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül és az MVH a bizottsági rendelet 9. cikkének megfelelően a 2. § (1) bekezdésben meghatározott tanítási év végén 12 hónapra visszavonja a kérelmező iskolagyümölcs-programban történő részvételre vonatkozó jóváhagyását.

19. § (1) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a közoktatási intézmény nem tett eleget a 11. § (6) bekezdésben, valamint a megállapodás 1. pontjában előírt, a termék tanulók részére történő kiosztására vonatkozó kötelezettségeinek, akkor a közoktatási intézmény által ki nem osztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a közoktatási intézménynél jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(2) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a termékek 11. § (2) bekezdése szerinti gyakoriságú kiosztása azért állt elő, mert a tanulók megállapodásban meghatározott száma meghaladta a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszámot, az így kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértéke a közoktatási intézménynél jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(3) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a közoktatási intézmény nem tett eleget a 11. § (3)–(4) bekezdése és a 16. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségeinek, akkor a közoktatási intézmény által kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértékének 5%-a a közoktatási intézménynél jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(4) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a közoktatási intézmény nem tett eleget a 4. § szerinti megállapodásban a 6. § (1) bekezdés 11. pontja szerint vállalt kötelezettségének, akkor a közoktatási intézmény által kiosztott támogatott termékek e rendelet alapján kiszámított ellenértékének 20%-a a közoktatási intézménynél jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

15. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

21. § Ez a rendelet

a) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet, és

b) az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-, valamint banántermékekkel való ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. április 7-i 288/2009/EK bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

22. §1

1. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez

A támogatott termékek és a támogatás mértéke

A

B

C

D

E

F

Termék megnevezése

Egy adagként kiosztandó mennyiség

A támogatás mértéke (Ft/adag)

I. időszak

II. időszak

III. időszak

IV. időszak

1.

gyümölcs

1.1.

alma

egész

1 db

40

40

50

50

 

szeletelt

8 dkg

80

80

80

80

1.2.

körte

1 db

75

75

80

80

1.3.

őszibarack

1 db

75

1.4.

nektarin

1 db

75

1.5.

szilva

4 db

50

1.3.

földieper (adagonként csomagolt)

8 dkg

80

1.4.

cseresznye (adagonként csomagolt)

8 dkg

80

1.6.

100%-os zöldség és gyümölcslé

2 dl

100

100

100

100

2.

zöldség

2.1.

paradicsom

1 db

50

60

60

50

2.2.

sárgarépa (csomagolt, mini répa, hasáb, golyó)

10 dkg

40

40

40

40

2.3.

étkezési paprika (tv vagy kápia)

1 db

25

25

50

50

2.4.

karalábé

10 dkg

25

25

2. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez

Az előzetes jóváhagyás iránti kérelem adattartalma

1. A kérelmező azonosító adatai.

1.2. A kérelmező regisztrációs száma.

2. Kapcsolattartási információk.

3. A kérelmező típusának a 3. § (2) bekezdés szerinti megjelölése.

4. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy

4.1. kijelenti, hogy a bizottsági rendelet alapján létrehozott iskolagyümölcs-program keretében finanszírozott terméket csak azon közoktatási intézmények tanulói által történő fogyasztás céljára szállítja, amelyek vonatkozásában a támogatást igényli;

4.2. vállalja, hogy amennyiben megállapítást nyer, hogy a terméket nem a 4–6. § szerinti megállapodásban foglaltaknak megfelelően szállította le, vagy, hogy a támogatást olyan termékre vette igénybe, amely a rendelet értelmében nem jogosult támogatásra, az érintett mennyiségre jogosulatlanul kapott támogatást visszafizeti;

4.3. vállalja, hogy csalás vagy súlyos gondatlanság esetén az eredetileg kiutalt összeg és a jogosult összeg közötti különbség szankciókkal növelt összegét visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy csalás vagy súlyos gondatlanság gyanúja esetén az MVH büntetőeljárást kezdeményez ellene az arra jogosult nyomozóhatóságoknál;

4.4. vállalja, hogy a programban való részvételt alátámasztó okmányokat felszólításra az MVH rendelkezésére bocsátja;

4.5. kijelenti, hogy a közoktatási intézményekkel kötött megállapodások végrehajtásáról nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti a közoktatási intézmények nevét, OM azonosítóját és címét, valamint az ezen intézmények számára leszállított termék mennyiségét;

4.6. aláveti magát az MVH által végzett ellenőrzésnek, ideértve a nyilvántartások részletes vizsgálatára, valamint a nyilvántartások adatait alátámasztó dokumentumok vizsgálatára és a fizikai ellenőrzésre.

5. Keltezés, a kérelmező cégszerű aláírása.

3. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez

Az iskolagyümölcs-program során alkalmazható kísérő intézkedések

1. Az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása.

Minimális kötelező tartalom:

1.1. A vonatkozó jogszabályok ismertetése;

1.2. Tájékoztatók az iskolagyümölcs-programról az iskolának, a szülőknek és a gyermekeknek,

1.2.1. Iskolának: megállapodás minta, szállítási feltételek, vállalt feladatok,

1.2.2. Szülőknek: a program főbb jellemzői, a szállított termék, minőségi leírás és a minőség garanciája, a termék beltartalmi értékei és az egészséges táplálkozásban betöltött szerepe, egy napi adag, kiosztási gyakoriság stb.,

1.2.3. Tanulóknak: az iskolagyümölcs-program főbb jellemzői a korosztály számára érthető tartalommal és formában;

1.3. Tájékoztató anyagok elkészítése a zöldségek és gyümölcsök beltartalmi értékeiről, egészséges táplálkozásban betöltött szerepéről a tanulók részére kötelező jelleggel, a szülők tanárok részére opcionálisan;

1.4. Oktatási segédanyagok: a zöldség- és gyümölcsfajok bemutatása, a zöldség- és gyümölcstermesztés bemutatása, a tárolás, csomagolás bemutatása, a zöldség- és gyümölcstermőtájak bemutatása;

1.5. A szállítóval megállapodást kötött közoktatási intézmények felsorolása;

1.6. Kapcsolattartó személy, személyek a kérelmezőnél és az elérhetőségeik.

2. Zöldség-gyümölcs termelőkhöz, termelői csoportokhoz, termelői szervezetekhez, termelőkhöz szervezett tanulmányutak.

Minimális követelmény: az adott iskolában valamennyi az iskolagyümölcs-programban résztvevő tanuló részére biztosítani. A tanulók legalább négy órát tartózkodjanak a fogadó félnél. A tanulók ismerjék meg a gyümölcsültetvényt, a szüretet, a postharvest munkákat vagy a zöldségnövény termesztését, betakarítását és a postharvest munkáit.

3. Oktatási anyag, oktatási segédlet készítése, készíttetése és annak alkalmazása az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében. Az oktatási anyag évfolyamonként, félévenként legalább két foglalkozás megtartását tegye lehetővé. A foglalkozások során az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló iskolagyümölcs-programra fel kell hívni a tanulók figyelmét.

4. A gyümölcs- és zöldségágazatot érintő ismeretek oktatása valamennyi az iskolagyümölcs-programban részt vevő tanuló részére tanévenként legalább három foglalkozási alkalommal.

5. A tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitűzők, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer stb.).

Minimális követelmény: az intézkedés a programban részt vevő összes tanuló részére nyitva álljon, az adott jutalom tartalmazzon az egészséges táplálkozást vagy a zöldség-, gyümölcsfogyasztást népszerűsítő feliratot, ábrát.

6. Kóstoltatás: legalább egy alkalommal 4 gyümölcs- és 4 zöldségféle biztosítása tanulónként és gyümölcs- és zöldségféleségenként az alábbi mennyiségben:

1. táblázat

Gyümölcs

A

B

Termék

Adag/fő

 

1.

Körte

1/4 vagy 1/6 db

 

2.

Meggy

3 dkg

 

3.

Cseresznye

3 dkg

 

4.

Kajszi

2 db

 

5.

Őszibarack

1/4 vagy 1/6 db

 

6.

Nektarin

1/4 vagy 1/6 db

 

7.

Szilva

2 db

 

8.

Piros ribiszke

3 dkg

 

9.

Fekete ribiszke

3 dkg

 

10.

Málna

3 dkg

 

11.

Szeder

3 dkg

 

12.

Földieper

3 dkg

 

13.

Csemegeszőlő

3 dkg

 

14.

Sárgadinnye

1 db (min. 1 kg)/10 vagy 15 fő

 

15.

Görögdinnye

1 db (min. 3 kg)/30 fő

 

16.

Dió héj nélkül

3 dkg

 

17.

Mandula héj nélkül

3 dkg

2. táblázat

Zöldség

A

B

Termék

Adag/fő

 

1.

Sárgarépa

3 dkg

 

2.

Zeller

3 dkg

 

3.

Hónapos retek

3 db

 

4.

Cékla

3 dkg

 

5.

Uborka

3 dkg

 

6.

Paradicsom

1/2 vagy 1/4 db

 

7.

Paprika (tv, kápia, kaliforniai)

Tv és kápia – 1/4 db, kaliforniai – 1/4 vagy 1/6 db

 

8.

Fejes saláta

1 fej/ 20 fő

 

9.

Karfiol

3 dkg

 

10.

Brokkoli

3 dkg

 

11.

Karalábé

1 db/8 fő

 

12.

Zöldborsó

3 dkg (szemes)

A kóstoltatott termékek között az a termék nem szerepelhet, amely az iskolagyümölcs-program keretében támogatott termékként kiosztásra kerül.

4. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez

Az iskolagyümölcs szállítására vonatkozó megállapodás-minta

MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a

székhelye:

adószáma:

regisztrációs száma:

képviseli: (a továbbiakban mint szállító),

másrészről a

székhelye:

adószáma:

OM azonosító száma:

képviseli: (a továbbiakban mint átvevő)

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1. A megállapodás tárgya

A szállító vállalja, hogy a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK tanácsi rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) 103ga. cikkében meghatározott iskolagyümölcs-program keretében a 2. és 5. pontban meghatározott termékeket szállít az átvevő részére, az átvevő pedig vállalja, hogy a terméket átveszi és az 1–4. osztályos tanulói részére kiosztja.

2. A szállítandó termék

A szállítandó [termék] meg kell feleljen az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 10. §-a szerinti minőségi feltételeknek.

A szállítandó termék származási helye:

c Magyarország;

c EU.

Magas minőségű termékek tervezett aránya a szállítandó teljes mennyiség %-ában:

Integrált termelésből származó termék aránya: c c c %

Global gap tanúsítvánnyal rendelkező termék aránya: c c c %

Bio termék aránya: c c c %

3. A teljesítés helyszíne, helyszínei

A közoktatási intézmény székhelye:

c c c c ............................................................. (helység) (út/utca/tér) ............................. (házszám)

A tagintézmény neve:

c c c c ............................................................(helység) (út/utca/tér) ............................. (házszám)

4. A teljesítési időszak és a szállítások ütemezése

A jelen megállapodás alapján történő szállítások időszaka:

a) első teljesítési időszak,

b) második teljesítési időszak,

c) harmadik teljesítési időszak,

d) negyedik teljesítési időszak

A teljesítési időszak alatti szállítások száma: alkalom/hét.

5. A szállítás időtartama és a szállítandó termék tanulónkénti mennyisége

A 4. a) pont szerinti időszakban

A tanulók száma: .................. tanuló (B)

A szállítás időtartama: ............ hét (C)

A szállítandó termék megnevezése

A tanulónként kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét) (A)

A szállítandó termék teljes mennyisége (adag) (A x B x C)

Összesen:

A 4. b) pont szerinti időszakban

A tanulók száma: ............. tanuló (B)

A szállítás időtartama: ................ hét (C)

A szállítandó termék megnevezése

A tanulónként kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét) (A)

A szállítandó termék teljes mennyisége (adag) (A x B x C)

Összesen:

A 4. c) pont szerinti időszakban

A tanulók száma: .............. tanuló (B)

A szállítás időtartama: ............... hét (C)

A szállítandó termék megnevezése

A tanulónként kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét) (A)

A szállítandó termék teljes mennyisége (adag) (A x B x C)

Összesen:

A 4. d) pont szerinti időszakban

A tanulók száma: ................. tanuló (B)

A szállítás időtartama: ............... hét (C)

A szállítandó termék megnevezése

A tanulónként kiosztásra kerülő termék mennyisége (adag/hét) (A)

A szállítandó termék teljes mennyisége (adag) (A x B x C)

Összesen:

6. A termék kiosztásának időpontja:

c első tanóra előtt;

c tanórán;

c tanórák közti szünetben;

c tízórai szünetben;

c napköziben;

c egyéb: .....................................................

7. Számlázás

A leszállított termékről a szállító havonta vagy szállítási időszakonként egy, az átadott termék adagban kifejezett mennyiségét és az átvevő OM azonosítóját is tartalmazó határozott időre szóló elszámolásról szóló számlát vagy gyűjtőszámlát állít ki. A számlán kiszámlázott ellenértéket a szállító által igényelhető támogatás fedezi.

8. Számviteli elszámolás az átvevőnél, ha az költségvetési szerv

a) A szállító számlájának elszámolása, nyilvántartásba vétele

T 41231, 41331 Tőkeváltozások

K 4414 Belföldi egyéb szállító

b) A támogatás megjelenítése pénzforgalom nélküli tételként

ba) költségvetési kiadásként

T 5882 Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat teljesítése

K 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása

bb) költségvetési bevételként

T 499 Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása

K 4642 Működési célú támogatás bevétel

Kapcsolódó tételek:

Kiadások és bevételek elszámolása funkcionális osztályozás szerint

bc) Szállítói kötelezettség állományának kivezetése.

T 4414 Belföldi egyéb szállító

K 4122, 4132 Tőkeváltozás.

9. Kísérő intézkedések

A jelen megállapodás 4. pontjában meghatározott szállítási időszakok alatt az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. mellékletében meghatározott kísérő intézkedések megvalósításáért felelős szerződő fél:

c szállító;

c átvevő;

c közösen.

A kísérő intézkedések, amelyeket az időszak alatt megvalósít:

c Az iskolagyümölcs-programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása.

c Zöldség-gyümölcs termelői csoportokhoz, termelői szervezetekhez, termelőkhöz szervezett tanulmányutak.

c Oktatási segédanyag készítése, készíttetése és annak alkalmazása az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése érdekében.

c A gyümölcs- és zöldségágazatot vagy az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek oktatása.

c A tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat, adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák, kitűzők, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz, sportszer stb.).

c Kóstoltatás: legalább egy alkalommal 4 gyümölcs- és 4 zöldségféle biztosítása tanulónként és gyümölcs- és zöldségféleségenként az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. melléklet 6. pontja szerinti mennyiségben.

A kísérő intézkedések tervezett költsége: ................................................. Ft

A kísérő intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése, elérhetősége:

c helyi;

c régiós;

c országos.

A kísérő intézkedéssel érintett tanulók száma: ............. fő

10. A szerződő felek kötelezettségei

Az átvevő köteles:

1. az 1–4. osztályos tanulói számáról és a kiosztott termék mennyiségéről nyilvántartást vezetni;

2. a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani;

3. az MVH által végzett, a megállapodás végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzéseknek – ideértve a nyilvántartások részletes vizsgálatára és a fizikai ellenőrzésre – magát alávetni;

4. a 4. pontban rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termék minőségének megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítani;

5. selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a közoktatási intézményben történő tárolás alatt romlottak meg;

6. a termék átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi kifogásról az MVH-t értesíteni;

7. az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a főbejáratánál elhelyezni.

A szállító köteles a megállapodás jóváhagyásáról, valamint a megállapodásra vonatkozóan a részére kifizetett támogatás összegéről az átvevőt tájékoztatni.

A szállító kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő plakátot a szállítások kezdetét követő tizenöt napon belül a megállapodásban meghatározott teljesítési helyszínek számával egyező számban átadja.

11. Záró rendelkezések

A jelen megállapodást a Felek az alul megjelölt napon írták alá azzal a kikötéssel, hogy a megállapodás az azt jóváhagyó határozat közlését követő napon lép hatályba, és a határozatban jóváhagyott termékre és a tanévenként külön határozatban jóváhagyott termékmennyiségre vonatkozik. valamint a megállapodás teljesítése során az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4., 5., 6., 10., és 11. §-ában foglaltak szerint járnak el.

Jelen megállapodás ............. eredeti példányban készült, amelyből .................. példány a szállítót, ................ példány az átvevőt, továbbá egy eredeti példány az MVH-t illeti meg.

......................................................, 201..... c c c c

............................................. .............................................
szállító átvevő

5. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez

A megállapodás jóváhagyása iránti kérelem adattartalma és a csatolandó dokumentumok felsorolása

1. A kérelmező azonosító adatai.

1.2. A kérelmező regisztrációs száma.

2. Kapcsolattartási információk.

3. A közoktatási intézményekkel kötött megállapodások száma darabban

3.1. A szállítandó termék tanulónkénti mennyisége termékenként az adagok számának megjelölésével.

4. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

5. Csatolt dokumentumok,

5.1. A közoktatási intézményekkel kötött megállapodás vagy megállapodások egy eredeti példánya.

5.2 A 4. § (4) bekezdése szerinti feltétel szempontjából figyelembeveendő termelők és termőterületek felsorolása megállapodásokkal érintett megyénkénti bontásban.

6. Keltezés, a kérelmező cégszerű aláírása.

6. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez

A támogatott termékekre vonatkozó minőségi követelmények

Az e rendelet alapján támogatott terméknek az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletében előírt forgalmazási előírásokban meghatározott vonatkozó követelményeken túl az alábbiaknak kell megfelelni:

1. A gyümölcs mérete az alábbi, 1. táblázatban meghatározott méretnél nem lehet kisebb:

1. táblázat

A

B

Termék

Minimum méret

1. alma

65 mm

2. körte

60 mm

3. őszibarack

73 mm

4. nektarin

67 mm

5. szilva

28 mm

2. A zöldség mérete az alábbi 2. táblázatban meghatározott méretnél nem lehet kisebb:

2. táblázat

A

B

Termék

Minimum méret

1. étkezési paprika

40 mm

2. paradicsom

47 mm

3. A 100%-os zöldséglé és gyümölcslé típusai az alábbiak:

almából, körtéből, barackból és meggyből, sárgarépából, paradicsomból, céklából és sütőtökből készített 100%-os zöldséglé és gyümölcslé.

4. A szeletelt, darabolt, előcsomagolt friss termékek a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 5. mellékletének C részében az előcsomagolt, fogyasztásra kész hűtött gyümölcsök és zöldségek esetén alkalmazható élelmiszer-adalékanyagokat tartalmazhatják, úgymint:

A

B

C

1

E 300

aszkorbinsav

quantum satis

2

E 301

nátrium-aszkorbát

3

E 302

kalcium-aszkorbát

quantum satis

4

E 330

citromsav

5

E 331

nátrium-citrátok

6

E 332

kálium-citrátok

7

E 333

kalcium-citrátok

7. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez

Nyilvántartás a kiosztott termékmennyiségekről

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Hét

Kiosztási napok (H, K, Sze, Cs, P)

Kiosztási napokon jelenlévő tanulók számának heti összege(C=F)

Átvett termék-
mennyiség (adag)

Leselejtezett termék-
mennyiség (adag)

Kiosztott termék-
mennyiség (adag)
(D–E–G)

A 11.§ (2) bekezdésnek megfelelően kiosztott termék

2

mennyiség (adag)

tanulók csoportjának megjelölése

3

4

5

6

8. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez

A kifizetési kérelem adattartalma és a csatolandó dokumentumok felsorolása

1. A kérelmező azonosító adatai.

1.2. A kérelmező regisztrációs száma.

2. Kapcsolattartási információk.

3. Az igénylés alapját képező időszak megjelölése.

3.1. A megjelölt időszakban kiosztott támogatott termék teljes mennyisége.

3.2. A megjelölt időszakra igényelt támogatás összege forintban.

4. A kérelmező nyilatkozata arról, hogy

4.1. kijelenti, hogy a kérelemnek a tanácsi rendeletben, a bizottsági rendeletben, valamint az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendeletben foglalt feltételeit megismerte és azoknak megfelel,

4.2. kijelenti, hogy a kérelem alapját képező megállapodásban vagy megállapodásokban vállalt kötelezettségeit teljesítette,

4.3. kijelenti, hogy a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.

5. Csatolt dokumentumok.

5.1. A teljesítési időszakban kiszállított összes támogatott termékről kiállított, havi vagy teljesítési időszakonkénti elszámoló vagy gyűjtőszámlák másolata.

5.2 A kísérő intézkedések végrehajtását igazoló dokumentumok ideértve a résztvevő tanulók számát, a felhasznált források eredetét és nagyságát, a megvalósítás időpontját, valamint a megvalósított intézkedés leírását.

6. Keltezés, a kérelmező cégszerű aláírása.